ПУБЛИЧНОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   "ФРЕГАТ"

 

ГлавнаяУслугиКонтактыДля акционеров

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Довбиш Едуард Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Генеральне агентство з туризму в Херсонськiй областi - публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

04855891

Місцезнаходження емітента

д/н Херсонська Суворовський р-н 73000 м. Херсон пр-т. Ушакова, 2

Міжміський код, телефон та факс емітента

0552423523 0552491321 д/н

Електронна поштова адреса емітента

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР № ( )

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

http://www.fregat.ks.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат"

Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ"Туристичний комплекс "Фрегат"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

73000

Область, район

Суворовський

Населений пункт

м. Херсон

Вулиця, будинок

пр-т. Ушакова, 2

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

АО1 № 722213

Дата державної реєстрації

14.04.1994

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

7191618

Сплачений статутний капітал (грн.)

7191618

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"

МФО банку

352286

Поточний рахунок

2600531753426

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВАТ "Райфайзен Банк"Аваль"

МФО банку

380805

Поточний рахунок

26003151847

Основні види діяльності

55.10.0

ГОТЕЛI З РЕСТОРАНАМИ

63.30.0

ТУРИСТИЧНI АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ

60.23.0

IНШI АВТОМОБIЛЬНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Здiйснення турагентської дiяльностi

АВ №349169

02.07.2007

Мiнiстерством культури i туризму України

20.07.2012

Опис

немає

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами

АВ№ 835515

22.03.2009

Регiональне управлiння департаменту з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробницт

22.03.2010

Опис

Дiю лiцензiї буде подовжено.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

АВ№ 835012

22.03.2009

Регiональне управлiння департаменту з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробницт

22.03.2010

Опис

Дiю лiцензiї буде подовжено.

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

Засновник - Державний комiтет України по туризму

26059887

Київська д/в 01000 м. Київ Київ вул. Ярославiв Вал 36

0

 

Учавсник - Дочiрнє пiдприємство "Сiнком"

23498043

Київська д/в 01001 м. Київ вул. Мечнiкова 4

0.0056

 

Учасник - JENIFEX PARTICIPATION LIMITED

НЕ 170157

Кiпр Миколаївська д/в д/в м. Нiкосiя Мiтсi Бiлдiнг 1, 1 пов., оф.1, пл

5.5

 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Учасники - 847 фiзичних осiб

д/н д/н д/н

94.4944

 

Усього

100

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу емiтента склала штатних працiвникiв 125 осiб. Фонд оплати працi 2010 роцi склав - 1115 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi, зменшився вiдносно попереднього року на 432 тис.грн., за рахунок скорочення штату. Кадрова програма Туристичного комплексу нацiлена на роботу по комплектацiї готелю кадрами робiтникiв та спецiалiстiв у вiдповiдностi з цiлями, стратегiєю i профiлем готелю, внутрiшнiми i зовнiшнiми умовами його дiяльностi, формуванню i веденню банку даних кiлькiсного i якiсного складу кадрiв. Одним iз основних шляхiв поповнення дефiцiту висококвалiфiкованих кадрiв - оргацiзацiя заходiв, спрямованих на перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї i професiйну пiдготовку працiвникiв.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довбиш Едуард Олегович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 200522 20.09.2006 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

Рік народження**

1990

Освіта**

Херсонський державний унiверситет єкономiки. Правовий факультет.

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ВАТ"Туристичний комплекс "Фрегат"

Опис

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Посад на iнших пiдриємствах не займає. У 2010 роцi отримав винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не переобиралась.

 

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Афанасьєва Марiя Iванiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 138318 12.05.2006 1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

Рік народження**

1951

Освіта**

Средня спецiальна Хмельницький кооперативний технiкум, факультет бух.облiку в 1971 роцi, Європейський Фонд Порiвняння Учбових програм Європейський союз - Україна. Iнтенсивний курс академiчного рiвня "Мiжнародний бiзнес, менеджмент та маркетинг" в 2000 ро

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Туркомплекс "Фрегат" головний бухгалтер

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Положення про головного бухгалтера. Посад на iнших пiдриємствах не займає. У 2010 роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посодова особа протягом звiтного року не переобиралась.

 

Посада

Голова Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довбиш Людмила Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 092087 28.05.2004 Днiпровський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

Рік народження**

1972

Освіта**

Вища, Київський мiжнародний унiверситет, факультет правознавства.

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ст. менеджер ВАТ "Туристичний комплекс "Фрегат".

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Голова наглядової ради органiзує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження , передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Винагороди за виконання обов"язкiв Голови Наглядової ради не отримує. Працює ст. менеджер ВАТ "Туристичний комплекс "Фрегат". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

 

Посада

Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довбиш Валентина Михайлiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 491726 13.03.1998 1998 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

Рік народження**

1946

Освіта**

Середня-спецiальна, Київський рiчковий технiкум, факультет бухоблiку.

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Переможець"

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Член Наглядової ради товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в складi Наглядової ради, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Винагороди за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради не отримує. Працює директором ПП "Переможець", м. Херсон, вул. Лавреньова, 21. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

 

Посада

Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дейнека Ольга Євгенiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 065051 02.12.2003 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

Рік народження**

1965

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член ревiзiйної комiсiї ВАТ "ТК "Фрегат"

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Член Наглядової ради товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в складi Наглядової ради, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Винагороди за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

 

Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фадеєва Лариса Володимирiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 874751 26.09.2000 Суворовський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

Рік народження**

1956

Освіта**

Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, факультет бухоблiку та аналiзу господарської дiяльностi.

Стаж керівної роботи (років)**

21

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Тукристичний комплекс "Фрегат".

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами з числа акцiонерiв. Працює заступником головного бухгалтера ВАТ "Тукристичний комплекс "Фрегат". Винагороду за виконання обов"язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

 

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бутяга Тетяна Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 393455 18.08.1997 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

Рік народження**

1955

Освіта**

Середня

Стаж керівної роботи (років)**

0

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Тукристичний комплекс "Фрегат", покоївка.

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Член Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами з числа акцiонерiв. Винагорода за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї статутом не передбачена. Винагороду за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

 

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недренко Леонiд Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 393426 18.08.1997 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

Рік народження**

1947

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

0

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ТК "Фрегат", програмiст.

Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Член Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами з числа акцiонерiв. Винагорода за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї статутом не передбачена. Винагороду за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 серпня 2010 року.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Довбиш Едуард Олегович

МР 200522 20.09.2006 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

25.10.2007

1

0.00000347627

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Афанасьєва Марiя Iванiвна

МО 138318 12.05.2006 1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

28.10.1998

12037

0.04184385211

12037

0

0

0

Голова Наглядової ради

Довбиш Людмила Петрiвна

МР 092087 28.05.2004 Днiпровський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

25.10.2007

1

0.00000347627

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Довбиш Валентина Михайлiвна

МО 491726 13.03.1998 1998 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

25.10.2007

1

0.00000347627

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Дейнека Ольга Євгенiвна

МР 065051 02.12.2003 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

 

500

0.00173813459

500

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Фадеєва Лариса Володимирiвна

МО 874751 26.09.2000 Суворовський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

 

1000

0.00347626918

1000

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Бутяга Тетяна Григорiвна

МО 393455 18.08.1997 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

 

1

0.00000347627

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Недренко Леонiд Васильович

МО 393426 18.08.1997 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

 

100

0.00034762692

100

0

0

0

Усього

13641

0.04741978787

13641

0

0

0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Довбиш Олег Едуардович

МР 078040 31.01.2004 Комсомольський РВ ХМУ УМВС Украини в Херсонськiй областi

14.07.2006

21567642

74.97492914668

21567642

0

0

0

Усього

21567642

74.974929146682

21567642

0

0

0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

20.08.2010

Кворум зборів**

75.03

Опис

1. Звiт Генерального директора за результатами 2009 фiнансового року. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2010 рiк.(Ухвалили: Звiт за 2009 фiнансовий рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2010 рiк. за-99.99%; проти-0,0017%; утримались-0,0069%) 2. Звiт Наглядової ради за результатами 2009 року.(Ухвалили:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за результатами 2009 року. за-99,98%; проти-0,0034%; утримались-0,0069%) 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. (Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. за-99,99%; проти-0%; утримались-0,0069%) 4. Затвердження фiнансового звiту Товариства за 2009 рiк. (Ухвалили: Затвердити фiнансовий звiт Товариства за 2009 рiк. за-99,99%; проти-0,0017%; утримались-0,0069%) 5. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2009 рiк. (Ухвалили: У зв"язку з отриманням збитку внаслiдок роботи за 2009 рiк дивiденди не нарахованi та не виплачувати. Покрити збиток 2009 року за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. за-99,99%; проти-0,0017%; утримались-0,0069%). 6. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. (Ухвалили: У зв"язку з отриманням збитку внаслiдок роботи за 2009 рiк дивiденди не нарахованi та не виплачувати. Покрити збиток 2009 року за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. за-99,99%; проти-0,0017%; утримались-0,0069%). 7. Обрання Наглядової ради Товариства. (Ухвалили: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi: Довбиш Людмила Петрiвна, Довбиш Валентина Михайлiвна, Дейнека Ольга Євгенiвна.за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%). 8. Про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. (Ухвалили: 1) Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. 2) Затвердити спосiб первонального повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску кожного власника, зареєстрованого в реєстрi власникiв iменних паперiв випуску, що дематерiалiзується: персонально шляхом вiдправлення рекомендованих поштових повiдомлень. 3) Затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. 4) Затвердити Повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. 5) Доручити Директору Товариства здiйснити всi необхiднi заходи щодо дематерiалiзацiї випуску акцiй.за-99,99%; проти-0,0017%; утримались-0,0069%) 9. Про припинення дiї договору на ведення реєстру акцiонерiв.(Ухвалили: Припинити дiю договору № 29-Р на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 01.08.2006 року з реєстроутримувачем товариства ЗАТ "Резерв-iнвест" та встановити дату припинення ведення реєстру 10 листопада 2010 р. Затвердити умови угоди про припинення дiї договору на ведення реєстру та доручити Директору Товариства пiдписати угоду про припинення дiї договору на ведення реєстру.за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%) 10. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, та укладання з ним договору.(Ухвалили: Обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про переведення у бездокументарну форму iснування, Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". Доручити Директору Товариства укласти вiд iменi Товариства договiр з депозитарiєм не пiзнiше нiж 10 днiв до дати припинення ведення реєстру.за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%) 11. Про обрання зберiгача, у якого будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, та укладання з ним договору. (Ухвалили: Обрати зберiгачем, у якого Товариство вiдкриватиме рахунки у цiнних паперах власникам акцiй, ПАТ"Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк". Доручити Директору Товариства укласти вiд iменi Товариства договiр зi зберiгачем не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати припинення ведення реєстру. за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%) 12. Про змiну найменування Товариства у зв_язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України. (Ухвалили: Змiнити найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат".за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%) 13. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. (Ухвалили: 1)У зв"язку з переведенням випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування внести до Статуту Товариства наступнi змiни: Друге речення пункту 2 статтi 8 викласти в наступнiй редакцiї: "Акцiї Товариства випускаються в бездокументарнiй формi". Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати змiни та зареєструвати їх в органах державної реєстрацiї. 2) Затвердити нову редакцiю статуту Товариства iз змiненою назвою. Пiсля закiнчення процедури випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування привести статут Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Доручити генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та зареєструвати її в органах державної реєстрацiї. за-99,99%; проти-0; утримались-0,0069%)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ АФ "Консульт-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31917487

Місцезнаходження

Херсонська Суворовський 73000 м. Херсон вул. Радянська, 48

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2957

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.06.2003

Міжміський код та телефон

0552424230

Факс

0552424476

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Аудит проведено згiдно договору № 1 вiд 31.01.2011р. i вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

м.Київ д/н 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854243

Вид діяльності

Деаозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв

Опис

№Е2137/10 вiд 11.10.2010р. Депозитарiй , який обслуговує випуск акцiй

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00039002

Місцезнаходження

м.Київ Шевченкiвський район 01001 м. Київ пров. Шевченко,12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483643

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2009

Міжміський код та телефон

(044)2015253

Факс

2780798

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберигача цiнних паперiв

Опис

№Е-388 вiд 01.11.2010р. Зберiгач, який веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.09.2010

21/21/1/10

Херсонське ТУ ДК ЦПФР

UA 2100931003

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.25

28766472

7191618

100

Опис

Акцiї на фондову бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Генеральне агенство з туризму по Херсонськiй областi - вiдкрите акцiонерне товари-ство "Туристичний комплекс "Фрегат" засновано згiдно з наказом Державного комитету по туризму вiд 04.04.1994р. №31-а, шляхом перетворення державного пiдприємства Генерально-го агенства з туризму в Херсонськiй областi _ туристичного комплексу "Фрегат" у Генераль-не агенство з туризму в Херсонськiй областi - вiдкрите акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат".

 

 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Виробничою базою товариства є комплекс з готелем на 323 мiсця, або 189 номер, з них: одномiстних - 77; двомiстних - 52; тримiстних - 32; люксiв - 28. До послуг туристiв, гостей мiста функцiонує ресторан на 395 посадочних мiсць, конференц-зал, бари, сауна, перу-карня, автотранспортна дiлянка.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

З 01.01.2000 р. бухгалтерський облiк господарчої дiяльностi товариства i оцiнка його майна ведуться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фi нансову звiтнiсть на Українi"затвердженого вiд 16.07.1999р. та затверджених Наказом МФУ вiд 31.03.99 р. №67 "Положень стандартiв бухгалтерського облiку".

Текст аудиторського висновку

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "Консульт-Аудит", код за ЄДРПОУ-31917487 (свiдчення про реєстрацiї № 2957, видане Аудиторською палатою України вiд 27.06.2002р. згiдно протоколу №111, мiсцезнаходження м. Херсон, вул. Радянська, 48, тел.: 424230), на пiдставi договору № 1 вiд 31.01.11р. i вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р. проведена перевiрка фiнансово-господарської звiтностi Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" станом на 31.12.2010р. Вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть несе керiвництво пiдприємства. Нашим обов'язком є висловлення думки про цю фiнансову звiтнiсть на пiдставi проведеної нами аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93р. №3125-XII та вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", 701 "Модифiкацiя висновку незалежних аудиторiв", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". . Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Пiд час перевiрки були використанi такi документи: " Баланс станом на 31 грудня 2010р. " Звiт про фiнансовi результати за 2010р. " Звiт про рух грошових коштiв за 2010р. " Звiт про власний капiтал за 2010р. " Первиннi документи за 2010р. " Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010р. " Статут ПАТ "Туристичний комплекс "Фрегат" " Оборотно-сальдова вiдомiсть станом на 31.12.2010р. Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi та повноти вiдображення результатiв дiяльностi за 2010 рiк. Аудит планувався i проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включив вибiркову перевiрку числових показникiв i роз'яснень, що мiстяться у фiнансовiй звiтностi. Обсяг бухгалтерської перевiрки: бухгалтерський облiк, класифiкацiя i оцiнка всiх видiв активiв, зобов'язань, фiнансових результатiв ; адекватнiсть формування власного капiталу, його структури та призначення; повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку; аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства. Ми вважаємо , що проведена нами аудиторська перевiрка дає достатню пiдставу для висловлення нашої думки. У результатi проведення аудиту встановлено: надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат". Система бухгалтерського облiку, яка застосовувалася на пiдприємствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам актiв, що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку й складання. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно й повно подає фiнансову iнформацiю про Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" станом на 31 грудня 2010року, згiдно з нормативними вимогами про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi, нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та прийнятою облiковою полiтикою пiдприємства. 1. Розкриття iнформацiї про Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" Код за ЄДРПОУ 04855891 Форма власностi Приватна Свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя АО1 № 722213 Дата первинної державної реєстрацiї 14 квiтня1994року Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 03.12.2010р. № 1 499 105 0019 000707 Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради Юридична адреса м.Херсон, пр. Ушакова , 2. Основнi види дiяльностi (КВЕД) 55.11.0 Дiяльнiсть готелiв 63.30.0 Послуги з органiзацiї подорожувань 60.23.0 Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту 2.Розкриття iнформацiї про облiк, класифiкацiю та оцiнку активiв Пiдприємством на протязi звiтного перiоду використовувались власнi основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi активи. По первiснiй вартостi на 31.12.2010р. облiковується 32889 тис. грн. основних засобiв, знос складає 7948 тис.грн., залишкова вартiсть 24941 тис.грн. Основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання по П(С)БО 7 "Основнi засоби" i вiрогiдно оцiненi. По первiснiй вартостi на 31.12.2010р. облiковується 32 тис. грн. нематерiальних активiв, знос складає 30 тис.грн., залишкова вартiсть 2 тис.грн. Нематерiальнi активи вiдповiдають критерiям визнання по П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" i вiрогiдно оцiненi. Облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО 9 "Запаси". На 31.12.2010р. облiковується запаси у виглядi : виробничих запасiв - 118 тис.грн., товарiв - 37 тис.грн. Вибiрково проводилась iнвентаризацiя основних засобiв та виробничих запасiв в присутностi аудитора. Касовi операцiї ведуться вiдповiдно до Порядку ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженого Постановою НБУ №637 вiд 15.12.04р. зi змiнами i доповненнями. Формування в облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть ведеться згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть реальна i станом на 31.12.2010р .склала: -за товари, роботи, послуги -26 тис.грн.; -iнша поточна дебiторська заборгованiсть -27 тис.грн.. -iншi оборотнi активи станом на 31.12.2010року складають 13 тис.грн. Лист-узгодження вiдправлено за адресою дебiторiв. Розрахунки з пiдзвiтними особами, бюджетом i позабюджетними фондами здiйснюються вiдповiдно до дiючого законодавства. 3. Розкриття iнформацiї про облiк та оцiнку зобов'язань . Визнання й оцiнка зобов'язань у звiтному перiодi здiйснювалась згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання". Забезпечення не створювались. Довгостроковi зобов'язання визначеннi в загальнiй сумi 8812 тис.грн. Векселi виданi - 200 тис.грн. Поточнi зобов'язання на 31.12.2010р склали: за товари, роботи, послуги - 31 тис. грн.; по розрахунках з бюджетом - 49 тис.грн.; з позабюджетних платежiв - 10 тис.грн.; по оплатi працi - 54 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 443 тис.грн. Вартiсть чистих активiв, розрахована вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затвердженої рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р .№485, вiдповiдає вимогам чинного законодавства . За станом на 31.12.2010р. визначена вартiсть чистих активiв Товариства згiдно з ст. 155 Цивiльного Кодексу України. При зрiвняннi вартостi чистих активiв (15572 тис.грн.) з розмiром статутного капiталу (7192 тис.грн.) встановлено, що вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу. 4.Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Генеральне агентство з туризму в Херсонськiй областi - вiдкрите акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" засновано згiдно з наказом Державного комiтету України по туризму вiд 04 квiтня 1994 року №31а шляхом перетворення державного пiдприємства - Генерального агентства з туризму в Херсонськiй областi - "Туристичний комплекс "Фрегат" у Генеральне агентство з туризму в Херсонськiй областi - вiдкрите акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю" вiд 15 червня 1993 року, яке 03.12.2010р. у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України змiнено найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" (згiдно рiшення загальних зборiв вiд 20 серпня 2010року). Рiшення про випуск акцiй прийнято згiдно наказiв регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi №174 вiд 11.03.97р. та №519 вiд 25.05.98р. "Про збiльшення статутного фонду Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат". Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2010р. складає-7191618 грн.,який роздiлений на 28766472 акцiй , номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна i вiдповiдає зареєстрованому в Статутi(iз змiнами та доповненнями). Статутний капiтал повнiстю оплачений та є фiксованою величиною. Номiнальним утримувачем акцiй являється ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз", м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б Депозитарiєм товариства являється Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", м. Київ , вул. Тропiнiна, буд. 7-Г. Зберiгачем являється Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" м. Київ пров. Шевченко,12. За перiод с 01.01.2010 р. по 31.12.2010р. Змiни у власниках ЦП не вiдбулися; Облiгацiї не випускались и не купувались; Дивiденди по акцiям не нараховувались та не виплачувались; Останнi збори акцiонерiв проводились 20 серпня 2010р. 5.Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати пiдприємства. По результатам звичайної дiяльностi за 2010 рiк пiдприємство мало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 4102 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)-3654 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 639 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 630 тис.грн. Витрати на збут - 27 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 241 тис.грн. За пiдсумками дiяльностi Товариство за 2010 рiк має чистий прибуток в сумi 187 тис.грн. Визначення доходу у звiтному перiодi здiйснювалось згiдно П(С)БО №15 "Дохiд". Дохiд вiдображався в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, отриманих або пiдлягаючих отриманню. До складу операцiйного доходу включались доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв та iншi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. Визначення витрат здiйснювалось одночасно з визначенням доходу. Визначення адмiнiстративних витрат i iнших операцiйних витрат здiйснювалось згiдно П(С)БО №16 "Витрати". 6.Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку i звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV i Наказу Мiнфiну України вiд 31.03.99р. № 87 "Про затвердження Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї з застосування рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.99р. № 291. На пiдприємствi облiкова полiтика ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-XIV. За перiод, що перевiряється, змiн в облiковiй полiтицi не було. Класифiкацiя i оцiнка активiв в бухгалтерському облiку Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат" вiдповiдає дiючим нормативним актам. Розмiр зобов'язань у фiнансовiй звiтностi вказано вiрно. Власний капiтал, його структура та призначення визначенi вiдповiдно до вимог законодавства. Фiнансовi результати, наведенi у фiнансовiй звiтностi за перiод, що перевiрявся, вiдповiдають дiйсностi. У вiдповiдностi з нормативною базою отримано достатню кiлькiсть свiдоцтв про вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi заявника та вимог чинного законодавства по її складанню та розкриттю, необхiдна для формування незалежного висновку аудитора. Податковий облiк валових доходiв i витрат здiйснювався вiдповiдно з вимогами Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р.№283/97-ВР(iз змiнами та доповненнями). Облiк розрахункiв з ПДВ здiйснювався з додержанням вимог "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть", затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 01.07.97р.№141 (iз змiнами та доповненнями). Iнформацiї про дiї що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених част. I. ст. 41. "Закону про цiннi папери та фондовий ринок": протягом звiтного року у емiтента Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат", вiдбулись змiни складу посадових осiб: Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 20.08.10р. Звiльненi особи перебували на посадi 5р. Посадових осiб товариства обрано на 3р. Посадова особа Голова наглядової ради Довбиш Максим Едуардович звiльнена 20.08.2010р., володiє 0.000003476269% СК емiтента. Посадова особа Голова наглядової ради Довбиш Людмила Петрiвна призначена 20.08.2010 р., володiє 0.000003476269% СК емiтента. Посадова особа Член наглядової ради Дейнека Ольга Петрiвна призначена 20.08.2010 р., володiє 0.00174% СК емiтента. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Слуцька Iнна Володимирiвна звiльнена 20.08.2010р., володiє 0.00003% СК емiтента. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Дейнека Ольга Євгенiвна звiльнена 20.08.2010 р., володiє 0.00174% СК емiтента. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Недренко Леонiд Васильович призначена 20.08.2010 р., володiє 0.00035% СК емiтента. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бутяга Тетяна Григорiвна призначена 20.08.2010р., володiє 0.000003476269% СК емiтента. 7.Розкриття iнформацiї про фiнансовий стан. На пiдставi отриманих облiкових даних здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства: коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi, коефiцiєнта загальної лiквiдностi, коефiцiєнта фiнансової стiйкостi (незалежностi), коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, коефiцiєнта структури капiталу. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) по Товариству на 31.12.10р. . дорiвнює 0,28. Вiн характеризує спiввiдношення мiж поточними активами i короткостроковими зобов'язаннями Товариства, тобто недостатнiсть оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. У даному випадку Товариство не має необхiдну кiлькiсть власних оборотних коштiв для погашення боргiв. Стан платоспроможностi слiд визнати достатньо напруженим на початок i кiнець звiтного перiоду пiдприємство мало нестачу грошових коштiв. Причому на кiнець звiтного перiоду ця нестача ще збiльшилася. Крiм того треба взяти до уваги , що ця нестача грошових коштiв не перекривається надлишком слiдуючих двох груп майна. Це свiдчить про серйознi проблеми з лiквiднiстю балансу пiдприємства. " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює 0. Це вказує на те,що у пiдприємства вiдсутнi грошовi кошти на звiтну дату. " Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi по Товариству дорiвнює 0,086. Це означає, що Товариство має слабку можливiсть оплатити свої короткостроковi борги за рахунок наявних оборотних коштiв. " Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) платоспроможностi по Товариству складає 0,619. Чим вище цей коефiцiєнт, тим краще фiнансовий стан Товариства i менша залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел. Частка власного капiталу у структурi пасиву балансу становить 61.9 %. Це вказує на достатню фiнансову стiйкiсть пiдприємства i є його позитивною характеристикою. Але питома вага власного капiталу в структурi пасивiв пiдприємства за звiтний перiод зменшилась з 66 % до 61.90%, тобто на 4.10 %. Це свiдчить про зменшення фiнансової стiйкостi пiдприємства. " Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) складає 0,616. Цей коефiцiєнт розраховується як спiввiдношення притягнутих i власних коштiв. У даному випадку Товариство залежить вiд притягнутих коштiв. ВИСНОВОК: Аудиторами проведена перевiрка повноти i достовiрностi балансу Публiчного акцiонерного товариства "Туристичний комплекс "Фрегат", станом на 31.12.2010 року i звiтiв про фiнансовi результати. Наш обов'язок полягав у тому, щоб дати висновки з питань, якi мають вплив на фiнансову звiтнiсть та на дослiдження принципiв бухгалтерського облiку згiдно МСА № 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть". На дату складання аудиторського звiту суттєвих змiн фiнансових звiтiв, якi б вплинули на висновок аудитора, не виявлено. На наш погляд, фiнансова звiтнiсть Товариства дає правдиве i неупереджене вiдображення отриманих прибуткiв i понесених витрат пiдприємства, якi склались на 31.12.2010 року i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики, реально i точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Готелю "Фрегат" присвоєно статус 3-х зiркового готелю. Готель "Фрегат" надає по-слуги громадянам. якi є його основними клiєнтами. Основними видами послуг, робiт, що на-дає товариство є: готельнi послуги, послуги мережi громадського харчування, побутовi послуги населеню. В галузi туризму у Херсоннськiй областi мають лiцензiї на надання туристичних по-слуг понад 45 юридичних та фiзичних осiб. Для конкурентоспроможностi туристичного ком-плексу "Фрегат" проводяться роботи по оновленню та покращеню номерiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останi п"ять рокiв були залученi iнвестицiї акцiонерiв, як юридичний, так i фiзичниї осiб, якi викоростани на прибдання основних засобiв i ремонт готелю. У 2009роцi придбано основних засобiв на суму 33 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 59 тис.грн. У 2010роцi придбано основних засобiв на суму 265 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 53 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Для залучення туристiв в мiсто Херсон i Херсонську область фахiвцi туркомплексу "Фрегат" брали участь в туристичних салонах-ярмарках, якi провадилися у мiстах Берлiнi, Москвi, Варшавi, Київi, де рекламувiли туристичнi послуги як туркомплексу "Фрегат", так i узбережжя Чорного та Азовського морiв. На ярмарках укладенi договори на вiдпочинок iноземних туристiв в Херсонськiй областi. В галузi туризму у Херсоннськiй областi мають лiцензiї на надання туристичних послуг понад 45 юридичних та фiзичних осiб. Для конкурентоспроможностi туристичного ком-плексу "Фрегат" проводяться роботи по оновленню та покращеню номерiв. Назва коефiцiєнту На початок На кiнець Змiни в % перiоду перiоду 1.Коефiцiєнт зносу 0,238 0,242 1,681 2.Коефiцiєнт вибуття --- 0,002 --- 3.Коефiцiєнт оновлення --- 0,008 --- Коефицiент зносу основних засобiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду становить - 0.242.Це свiдчить про задовiльний стан основних засобiв.Це пiдтверджується також тим фактом, що коефiцiєнт оновления у звiтному роцi 0.008 значно превищує коєфiцiент вибуття 0.002 .Це свiдчить про те, що пiприємство веде роботу по оновленню своїх основних засобiв. Надалi залучення iнвестицiй не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства впливає фiнансова скрута в країнi, областi, низька платоспороможнiсть населення, великi податки на послуги комплекса, пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi ресурси.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2010 року штрафних санкцiй пiдприємство несплачувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та позик.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та не виконаних договорiв не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

План дiяльностi ВАТ "Туристичний комплекс "Фрегат" направлений на вирiшення таких завдань: пiдвищення конкурентоспроможностi готельних послуг та розширення ринку їх збуту; Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступнi роки є: - рiст якостi надання послуг за рахунок впровадження стандартiв якостi обслуговування, оскiльки успiшне застосування принципiв управлiння якiстю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможностi готельних послуг; - зниження собiвартостi готельного продукту за рахунок ефективного використання матерiальних та трудових ресурсiв; - рiст обсягу реалiзацiї за рахунок продажу готельних послуг через посередницькi органiзацiї. Заключення договорiв з туристичними фiрмами, туроператорами.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Найменування показника 2010 2009 2008 Усього активiв 25171 23305 21336 Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 24941 23057 21045 Запаси 155 84 103 Сумарна дебiторська заборгованiсть 55 94 103 Грошовi кошти та їх еквiваленти -- 8 13 Власний капiтал 15572 15375 16232 Статутний капiтал 7192 7192 7192 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -3235 -3422 -2565 Довгостроковi зобов'язання 8812 7356 4432 Поточнi зобов'язання 787 575 672 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0.0065 -0.02979 0.01714 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.) 0.0065 -0.02979 0.01714 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 28766472 28766472 28766472 Вартiсть чистих активiв 15572 15375 16232

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

23057

24941

0

0

23057

24941

будівлі та споруди

22006

24015

0

0

22006

24015

машини та обладнання

546

540

0

0

546

540

транспортні засоби

48

33

0

0

48

33

інші

457

353

0

0

457

353

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

23057

24941

0

0

23057

24941

Опис

Назва коефiцiєнту На початок На кiнець Змiни в % перiоду перiоду 1.Коефiцiєнт зносу 0,238 0,242 1,681 2.Коефiцiєнт вибуття --- 0,002 --- 3.Коефiцiєнт оновлення --- 0,008 --- Коефицiент зносу основних засобiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду становить - 0.242.Це свiдчить про задовiльний стан основних засобiв.Це пiдтверджується також тим фактом, що коефiцiєнт оновления у звiтному роцi 0.008 значно превищує коєфiцiент вибуття 0.002 .Це свiдчить про те, що пiприємство веде роботу по оновленню своїх основних засобiв.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

15572

15375

Статутний капітал (тис. грн.)

7192

7192

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7192

7192

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(15572.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(7192.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

49

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

8812

X

X

Інші зобов'язання

X

738

X

X

Усього зобов'язань

X

9599

X

X

Опис:

Кредитiв банку у звiтному роцi не було, зобов'язань за векселями та iншими цiнними паперами немає.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

20.08.2010

21.08.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

1

0

2

2009

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Так

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

8

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

У зв"язку з переведенням випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму

Річна фінансова звітність

 

Коди

 

 

Дата

01.01.2011

Підприємство

Генеральне агентство з туризму в Херсонськiй областi - публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат"

за ЄДРПОУ

04855891

Територія

д/н Херсонська Суворовський 73000 м. Херсон пр-т. Ушакова, 2

за КОАТУУ

6510136900

Організаційно-правова форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

231

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

55.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

д/н Херсонська Суворовський 73000 м. Херсон пр-т. Ушакова, 2

 

Баланс станом на 2010 рік

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

5

2

- первісна вартість

011

32

32

- накопичена амортизація

012

( 27 )

( 30 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

23057

24941

- первісна вартість

031

30268

32889

- знос

032

( 7211 )

( 7948 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

46

118

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

38

37

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

27

26

- первісна вартість

161

27

26

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

2

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

67

27

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

8

0

- у т.ч. в касі

231

5

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

16

13

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

42

5

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

7192

7192

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

39

39

Інший додатковий капітал

330

11566

11576

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-3422

-3235

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

15375

15572

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

7356

8812

Усього за розділом III

480

7356

8812

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

200

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

34

31

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

8

49

- з позабюджетних платежів

560

35

10

- зі страхування

570

38

0

- з оплати праці

580

91

54

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

169

443

Усього за розділом IV

620

575

787

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

 

Примітки

За звiтний перiод пiдсумок активу балансу збiльшився на 1865 тис. грн. з 23306 тис. грн. до 25171 тис. грн.,що становить 8.0% вiд пiдсумку активу балансу на початок року. Це свiдчить про розширення пiдприємством господарського обороту i є позитивною характеристикою господарської дiяльностi. В структурi активiв пiдприємства необоротнi активи займають 99.1%. Це свiдчить про "важку" структуру активiв i вказує на значнi накладнi видатки та велику чутливiсть до змiн виручки. З наведеного вище видно, що частка власного капiталу у структурi пасиву балансу становить 61.9 %. Це вказує на достатню фiнансову стiйкiсть пiдприємства i є його позитивною характеристикою. Але питома вага власного капiталу в структурi пасивiв пiдприємства за звiтний перiод зменшилась з 66 % до 61.90%, тобто на 4.10 %. Це свiдчить про зменшення фiнансової стiйкостi пiдприємства. З наведеного вище видно, що довгостроковi зобов'язання (роздiл II+III+V) становлять 8812 тис.грн. , тобто 91.80 % у структурi заємного капiталу. Це свiдчить про задовiльну структуру заємних зобов'язань i вiдносно невисокий ризик втрати фiнансової стiйкостi.

Керівник

Довбиш Едуард Олегович

Головний бухгалтер

Афанасьєва Марiя Iванiвна 

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4922

4727

Податок на додану вартість

015

820

783

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4102

3944

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 3654 )

( 4475 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

448

0

- збиток

055

( 0 )

( 531 )

Інші операційні доходи

060

639

720

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 630 )

( 638 )

Витрати на збут

080

( 27 )

( 27 )

Інші операційні витрати

090

( 241 )

( 381 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

189

0

- збиток

105

( 0 )

( 857 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 2 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

187

0

- збиток

175

( 0 )

( 857 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

187

0

- збиток

195

( 0 )

( 857 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

187

0

- збиток

225

( 0 )

( 857 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1449

1919

Витрати на оплату праці

240

1115

1547

Відрахування на соціальні заходи

250

394

563

Амортизація

260

790

764

Інші операційни витрати

270

804

728

Разом

280

4552

5521

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

28766472

28766472

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

28766472

28766472

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.0065

-0.02979

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.0065

-0.02979

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

У звiтному перiодi пiдприємства отримало чистий прибуток 187 тис.грн. порiвняно зi збитком 857 тис.грн. у попередньому роцi. Це свiдчить про ефективну роботу пiдприємства. У звiтному перiодi пiдприємства отримало операцiйний прибуток 189 тис.грн. порiвняно зi збитком 857 тис.грн. у попередньому роцi. Це свiдчить про ефективну роботу пiдприємства.

Керівник

Довбиш Едуард Олегович

Головний бухгалтер

Афанасьєва Марiя Iванiвна 

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4922

4727

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

767

863

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

1956

3010

Авансів

095

0

0

Повернення авансів

100

22

10

Працівникам

105

1030

1382

Витрат на відрядження

110

0

0

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

139

27

Зобов'язань з податку на прибуток

120

0

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

447

629

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

611

648

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1484

-116

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1484

-116

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

2948

2813

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-2948

-2813

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-2948

-2813

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

1456

2924

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

0

0

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1456

2924

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1456

2924

Чистий рух коштів за звітній період

400

-8

-5

Залишок коштів на початок року

410

8

13

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

0

8

 

Примітки

Вид дiяльностi Попереднiй перiод Звiтний перiод Операцiйна -116.................................. 1484 Iнвестицiйна -2813..................................-2948 Фiнансова 2924.................................. 1456 Чистий рух грошей за звiтний перiод: -5.....................................-8 Загальна оцiнка якостi управлiння: Кризисне Нормальне У попередньому перiодi чистий рух грошових засобiв вiд фiнансової дiяльностi має позитивне значення, а вiд iнвестицiйної та операцiйної дiяльностi - негативне. Це означає, що пiдприємство грошовi засоби вiд фiнансової дiяльностi iнвестувало в придбання необоротних активiв, цiннi папери, ссуди позичальникам i iншi види iнвестицiйної дiяльностi. Але чистий рух грошових засобiв вiд усiх видiв дiяльностi мав негативне значення. Це означає, що пiдприємство мало у звiтному перiодi вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi недостатньо грошових засобiв для таких обсягiв iнвестицiй. У звiтному перiодi чистий рух грошових засобiв вiд операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi має негативне значення, а вiд фiнансової дiяльностi - позитивне. Це означає, що пiдприємство видатки вiд операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi компенсувало за рахунок отриманих кредитiв. Це свiдчить про кризисний стан управлiння пiдприємством.

Керівник

Довбиш Едуард Олегович

Головний бухгалтер

Афанасьєва Марiя Iванiвна 

Звіт про власний капітал за 2010 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

7192

0

39

11566

0

-3422

0

0

15375

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

7192

0

39

11566

0

-3422

0

0

15375

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

10

0

0

0

0

10

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

187

0

0

187

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

10

0

187

0

0

197

Залишок на кінець року

300

7192

0

39

11576

0

-3235

0

0

15572

 

Примітки

__________________________/Статутний /Додатковий вкладений/ Iнший додатковий/ Нерозподiлений/ Усього Показники________________/__капiтал_/___________капiтал___/______капiтал____/______прибуток_/ 1.Залишок на початок року______________________7192________________39______________11566_____________-3422________15375 2.Надiйшло________________0____________________0__________________10_______________187__________197 3.Використано______________0____________________0__________________0_________________0__________0 4.Залишок на кiнець року______________________7192________________39______________11566_____________-3235________15572 5.Абсолютнi змiни залишка_______________________0_________________0_________________10_______________187__________197 6.Темп зростання (ряд.4:ряд.1*100%)%_________100_______________100________________100,09__________94,54_______101,28 7.Коефiцiент вибуття (ряд.3:ряд.1)________________0_________________0_________________0_______________-0.06_________0.01 За звiтний перiод статутний фонд пiдприємства не змiнився. Крiм того,значення коефiцiєнта надходження власного капiталу у цiлому бiльше значення коефiцiєнта вибуття. Це свiдчить про те, що пiдприємство накопичує власний капiтал.

Керівник

Довбиш Едуард Олегович

Головний бухгалтер

Афанасьєва Марiя Iванiвна 

Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

I. Нематеріальні активи

 

Середня кількість працівників (чол.):

0

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

21

16

0

0

0

0

0

3

0

0

0

21

19

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

32

27

0

0

0

0

0

3

0

0

0

32

30

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0